Faculty Directory

Current location: - Home - Faculty - Faculty Directory


Name

Title

Email

CChen  Binkai

Professor

chenbinkai@cufe.edu.cn

Chu  Chunli

Associate  Professor

chuchu1103@126.com

DDai hongwei

Professor

daihw@163.com

FFan  Maoqing

Associate  Professor

fmq2119@126.com

Feng  Chunan

Professor

fengchunan@sohu.com

Feng  Wei

Professor

fengwei84@126.com

Fu  Lin

Associate  Professor

linfu@cufe.edu.cn

GGao  Wei

Professor

YF0201@126.com

Gong  Yaxian

Assistant  Professor

gongyaxian2006@126.com

Guo  Dongmei

Professor

guodongmeicufe@163.com

Guo  Jiahu

Associate  Professor

guojiahu1210@163.com

Gu  Weiyu

Associate  Professor

Kevin117@vip.163.com

HHan  Jinhua

Professor

hanjinhua@cufe.edu.cn

He  Zhaopeng

Assistant  Professor

hzp@ruc.edu.cn

Hou  Ronghua

Professor

Hourh801@sina.com.cn

Huang  Naijing

Assistant  Professor

huang.naijing@gmail.com

Huang  Shaoan

Professor

shaoanhuang@sdu.edu.cn

JJiang  Xuan

Professor

jx1606@163.com

Jin  Ping

Assistant  Professor

jinpingbetty@163.com

Jin  Xingye

Assistant  Professor

starjinxy@126.com

Jin  Zhesong

Professor

zhesongjin@sina.cn

LLan  Rixu

Professor

galenlan@163.com

Li  Bin

Associate  Professor

libin@cufe.edu.cn

Li  Jing

Assistant  Professor

lijzg@163.com

Li  Tao

Professor

econlitao@gmail.com

Li  Xinrong

Associate  Professor

xinrong_econ@126.com

Li  Xianghong

Assistant  Professor

lixianghong@tsinghua.org.cn

Li  Yan

Assistant  Professor

liyan_m1@126.com

Lin  Guangbin

Professor

lingb@cufe.edu.cn

Liu  Feng

Associate  Professor

liufeng98@163.com

Liu  Jing

Associate  Professor

liujingeco@126.com

Liu  Yifang

Professor

liuyifang@cufe.edu.cn

Liu  Zhuojun

Associate  Professor

liu-zhuojun@163.com

Lu  Qian

Assistant  Professor

lu@cufe.edu.cn

PPeng  Xiaobo

Assistant  Professor

xiaobopeng1212@163.com

QQi  Lan

Professor

qilan8205@126.com

Qiao Heng

Associate  Professor

qiaoheng@cufe.edu.cn

SShi  Yupeng

Professor

shiyupeng@cufe.edu.cn

Song  Yimiao

Associate  Professor

ogscs@hotmail.com

Su  Xuechuan

Professor

suxuechuan@sina.com

Sun  Hongsheng

Professor

sunhs8853@126. com

Sun  Weizeng

Associate  Professor

sunweizeng@gmail.com

TTian  Zifang

Assistant  Professor

tianzifang@cufe.edu.cn

WWang  Haigang

Professor

haigangw@cufe.edu.cn

Wang  Kejing

Professor

wangkj@cufe.edu.cn

Wu  Jiang

Assistant  Professor

jiang_wu@cufe.edu.cn
XXu  Hua

Associate  Professor

1521030358@qq.com

Xu  Xiang

Associate  Professor

seanxuxiang@126.com

Xu  Xueshen

Associate  Professor

xuxueshen@cufe.edu.cn

YYan  Chengliang

Professor

yanchengliang@cufe.edu.cn

Yang Xiaolan

Associate  Professor

yangxiaolan@cufe.edu.cn

Yang  Yunjie

Professor

yangyunjie@cufe.edu.cn

Yin  Zhendong

Associate  Professor

yinzd86@163.com

Yin  Zhifeng

Associate  Professor

innovationyzf@126.com

Yu  Aizhi

Professor

yaz429@sina.com

Yu  Jian

Associate  Professor

jianyu@cufe.edu.cn

ZZhang  Caiping

Professor

caipingzhang@gmail.com

Zhang  Chuanchuan

Associate  Professor

ccz.zhang@gmail.com

Zhang  Hu

Associate  Professor

jameshall@163. com

Zhang  Jian

Professor

jian32@gmail.com

Zhang  Su

Professor

zhangsu@pku.edu.cn

Zhang  Tiegang

Professor

zhangtiegang@aliyun.com

Zhang  Weimin

Associate  Professor

Zhx5518@sina.com

Zhang  Zhimin

Professor

zhangzhimin68@aliyun.com

Zhao  Lifen

Professor

zhlf@cufe.edu.cn

Zhao  Wenzhe

Associate  Professor

zwenzhe@163.com

Zhou  Zhanqiang

Professor

zhouzhanqiang@cufe.edu.cn

Zou  Yan

Associate  Professor

zouyany@163. com